Strona główna

Statut
Załącznik do uchwały Nr150.XVIII.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 18 października 2011 r.


STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”
w JELENIEJ GÓRZE


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze zwany dalej „ Domem” jest jednostką organizacyjną Miasta Jelenia Góra działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Dom jest jednostką pomocy społecznej o zasięgu gminnym, stałego pobytu dla osób w
podeszłym wieku, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
3. Siedziba Domu mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3.

§ 2
Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3
Dom działa w szczególności na podstawie :
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm. ),
3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn. zm. ),
5. Innych przepisów prawnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek budżetowych,
6. Niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania

§ 4
1. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb jego mieszkańców .
2. Dom może udzielać schronienia osobom potrzebującym wsparcia w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniach.
3. Dom może świadczyć doraźne usługi dla osób potrzebujących opieki na zasadach komercyjnych.
4. Standard podstawowych usług świadczonych przez Dom określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca zapewnia oraz tworzy warunki do świadczenia opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacyjnej.

§ 5
Realizacja zadań Domu następuje przy uwzględnieniu następujących zasad:
  1) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
  2) poszanowania godności osobistej mieszkańców,
  3) zapewnienia mieszkańcom wolności i intymności,
  4) współdziałania pracowników z rodzinami mieszkańców,
  5) umożliwienia mieszkańcom kontaktów z rodzinami i przyjaciółmi,
  6) dostępu do informacji o prawach mieszkańców i zasadach działania Domu,
  7) uwzględniania stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców,
  8) prawa do udziału w życiu społecznym i kulturalnym Domu,
  9) wzajemnej życzliwości i zaufania wobec pracowników Domu,
10) odpłatności za pobyt,
11) poszanowania wyznania.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja Domu

§ 6
1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony i zwalniany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań oraz
funkcjonowanie Domu.
3. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje kierownik działu terapeutyczno -
opiekuńczego, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez Dyrektora pracownik.
Upoważnienie do zastępowania powinno mieć formę pisemną i znajdować się w aktach
osobowych osoby upoważnionej.

§ 7
Zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania Domu określa regulamin organizacyjny , opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

ROZDZIAŁ IV
Majątek i finanse

§ 8
1. Majątek Domu jest własnością Miasta Jeleniej Góry i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2. Mieniem Domu przekazanym przez Miasto Jelenia Góra jest nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działki Nr 33/2 o pow. 0,4776 ha i nr 32 o pow. 0,7667 ha AM-2 Obręb Cieplice VIII o urządzonej księdze wieczystej KW Nr 36610 stanowiąca własność Miasta Jelenia Góra.

§ 9
Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków objętych budżetem Miasta Jeleniej Góry wg zasad określonych dla jednostek budżetowych.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 10
1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Domu jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
2. Nadzór nad jakością świadczonych usług oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Dolnośląski.
3. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor, Główny Księgowy oraz Kierownicy działów.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

§ 12
Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy nadawaniu Statutu.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek?

Skip to content