Strona główna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„POGODNA JESIEŃ”
Jelenia Góra ul. Leśna 3


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze, zwanego dalej „Domem”.

§ 2
Dom działa na podstawie;
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268),
– rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964),
– Uchwały Rady Miejskiej Nr 150.XVIII.2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze oraz nadania jej statutu,
– Statutu Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze,
– innych przepisów prawa dotyczących działalności domów pomocy społecznej,
– niniejszego Regulaminu.

§ 3
1. Dom mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3.
2. Dom o zasięgu gminnym przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy:

Dom Pomocy Społecznej
„Pogodna Jesień”
ul. Leśna 3
58 – 560 Jelenia Góra

II. ORGANIZACJA DOMU

§ 4
1. Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za całokształt działalności Domu przed Prezydentem Miasta Jeleniej Góry.
2. Dyrektor wykonuje zadania Domu przy pomocy zatrudnionych w Domu pracowników, których jest bezpośrednim przełożonym.
3. Zadania poszczególnych pracowników wynikają z indywidualnych zakresów czynności.
4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego lub inny upoważniony przez niego pracownik Domu.

§ 5
Dyrektor Domu odpowiada w szczególności za:
1) prawidłowe funkcjonowanie Domu,
2) organizację pracy podległych pracowników,
3) bieżącą administrację powierzonym majątkiem,
4) kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w Domu,
5) poziom działalności opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi standardami,
6) prawidłową gospodarkę budżetem Domu,
7) ochronę powierzonego mienia,
8) ewidencję, eksploatację
i dysponowanie składnikami majątkowymi Domu.

§ 6
Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:
1. organizacja i prowadzenie rachunkowości Domu;
2. wykonywanie obsługi budżetowej wg przydzielonych funduszy;
3. kierowanie, koordynacja i kształtowanie pracy zespołu ekonomicznego;
4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6. planowanie budżetu Domu;
7. kontrola dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych;
8. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, bądź środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Domu;
9. nadzór nad wykonywaniem inwentaryzacji i rozliczeń środków trwałych;
10. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza;
11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
12. opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości oraz prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
13. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.

§ 7
1. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
a. Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy; symbol kancelaryjny (DTO)
   I. Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy
   II. Zespół Socjalno - Terapeutyczny
b. Dział Administracyjno – Gospodarczy; symbol kancelaryjny (DAG)
c. Dział Finansowo- Księgowy; symbol kancelaryjny (DFK)
d. Samodzielne stanowiska pracy:
    I. Inspektor ds. kadr i płac; symbol kancelaryjny (K)
 
§ 8
W Dziale Terapeutyczno – Opiekuńczym pracą  Zespołu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego kieruje Kierownik DTO.
Do zadań działu terapeutyczno – opiekuńczego należy w szczególności:
1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, a w
razie potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu, kąpieli,
2. pielęgnacja i wykonywanie zaleceń lekarza,
3. prowadzenie rehabilitacji ruchowej mieszkańców,
4. prowadzenie dokumentacji zdrowotnej mieszkańca,
5. zapewnienie właściwej technologii żywienia oraz stosowania diet,
6. pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych Domu.
7. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny w Domu,
8. dbałość o powierzone mienie

W Zespole Pielęgnacyjno - Opiekuńczym utworzono następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik DTO,
2) Starsza pielęgniarka / pielęgniarka,
3) Starszy opiekun / opiekun medyczny/ opiekun/ młodszy opiekun ,
4) Pokojowa,
5) Starszy technik fizjoterapii/ Technik fizjoterapii,
6)Starszy dietetyk / dietetyk.

§ 9
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Pracą Działu Administracyjno - Gospodarczego kieruje Kierownik.
Do zadań działu administracyjno -gospodarczej należy w szczególności:
1) organizacja prawidłowej gospodarki magazynowej i materiałowej na zasadach określonych w Instrukcji magazynowej,
2) utrzymanie zapasów magazynowych zapewniających ciągłość funkcjonowania Domu,
3) zapewnienie właściwej technologii żywienia,
4) realizacja indywidualnych potrzeb mieszkańców w zakresie wyżywienia z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz uzgodnień dietetyka z pozostałymi pracownikami Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego,
5) właściwe gospodarowanie środkami transportu, dbałość o powierzony pojazd,
6) zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego przewożenia osób towarzyszących kierowcy,
7) zapewnienie usług pralniczych na rzecz mieszkańców oraz prania odzieży roboczej pracowników,
8) prawidłowa i sprawna naprawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Domu, właściwa eksploatacja wszelkich urządzeń oraz ich konserwacja,
9) zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców i pracowników Domu poprzez właściwą organizację pracy osób zatrudnionych w dziale administracyjno-gospodarczym jak również pracowników sezonowych, osób skierowanych do odbycia prac społecznie użytecznych itp.,
10) organizowanie pracy na recepcji w sposób zapewniający ciągłość ochrony ludzi i mienia, ochrona mienia przed pożarem i kradzieżą,
11) dbanie o wygląd i estetykę obiektu i terenu wokół Domu,
12) dbałość o powierzone mienie.

W Dziale Administracyjno - Gospodarczym utworzono następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik DAG
2)  Szef kuchni,
3) Starszy kucharz/ kucharz,
4) Pomoc kuchenna,
5) Praczka,
6) Kierowca – zaopatrzeniowiec,
7) Robotnik gospodarczy.

§ 10
Dział Finansowo - Księgowy.
Pracą działu kieruje Główna Księgowa.
Do zadań Działu
Finansowo - Księgowego należy:
1) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Domu,
2) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa a w szczególności przepisów prawa o rachunkowości i finansach publicznych,
3) przygotowanie projektu planu finansowego Domu i weryfikacja planu we współpracy z innymi działami,
4) analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
5) prowadzenie sprawozdawczości finansowo – księgowej Domu,
6) organizacja obiegu dokumentacji księgowej,
7) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
8) rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
9) kontrola gospodarki magazynowej, wyposażenia i majątku Domu,
10) rozliczanie wyników inwentaryzacji,
11) współpraca z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS, skarbnikiem oraz innymi
wydziałami Miasta Jeleniej Góry, a także innymi instytucjami,
12) zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w Domu,
13) dbałość o powierzone mienie.

W Dziale Finansowo - Księgowym utworzono następujące stanowiska pracy:
1) Główna Księgowa,
2) Starsza księgowa - kasjer / księgowa - kasjer.

§ 11
Samodzielne stanowiska pracy:
1. Inspektor ds. kadr i płac:
Do zakresu działania inspektora ds. kadr i płac należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu;
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad dyscypliną pracy;
3) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i kadr;
4) planowanie, analizowanie i kontrola wykorzystania funduszu płac;
5) sporządzanie listy płac, dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych do ZUS;
6) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
7) sporządzanie dla celów skarbowych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na poczet dochodowy;
8) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach;
9) obsługa ZFŚS oraz nadzorowanie pracy komisji socjalnej,
10) prowadzenie rozliczeń pracowników społecznie użytecznych,
11) prowadzenie ewidencji praktyk studenckich, staży i wolontariatu,
12) współpraca z innymi jednostkami w zakresie wszelkich spraw osobowo - kadrowych,
13) prowadzenie czynności związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce
i współpraca w tym zakresie z pozostałymi działami Domu,
14) zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w Domu,
15) prowadzenie sekretariatu Domu, obsługa specjalistycznego sprzętu biurowego,
16) obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej i poczty elektronicznej,
17) prowadzenie czynności kancelaryjnych,
18) prowadzenie archiwizacji dokumentów Domu,
19) planowanie zaopatrzenia dla poszczególnych działów Domu i dbałość o prawidłową jego realizację,
20) zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny w Domu.,
21) dbałość o powierzone mienie.

2. W Dziale Terapeutyczno – Opiekuńczym pracą  Zespołu Socjalno – Terapeutycznego kieruje bezpośrednio Dyrektor.
W Zespole  Socjalno –Terapeutycznym  utworzono następujące stanowiska pracy:
1) Pracownik Socjalny,
2)  Instruktor terapii zajęciowej,
3) Instruktor kulturalno - oświatowy.

Do zadań pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej oraz instruktora kulturalno - oświatowego
należy w szczególności:
1) przyjmowanie nowo przybyłych mieszkańców i zapoznanie ich z obowiązującymi regulaminami,
2) opracowanie planów indywidualnego wspierania mieszkańca i ich realizacja,
3) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
4) stymulowanie nawiązywa