Jelenia Góra: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień ul. Leśna 3 w Jeleniej Górze
Numer ogłoszenia: 77207 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129924 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", Ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 75 520 38, faks 75 75 520 38 wew. 354.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu miasta.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień ul. Leśna 3 w Jeleniej Górze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze, ul. Leśna 3, z podziałem na pakiety (6 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 3 do SIWZ i obejmuje następujące pakiety: Pakiet I - dostawa mięsa (wieprzowe, drobiowe, podroby), i wędlin, Pakiet II - dostawa nabiału i przetworów mlecznych, Pakiet III-dostawa artykułów spożywczych, Pakiet IV - dostawa warzyw i owoców, Pakiet V - dostawa jaj, Pakiet VI - dostawa pieczywa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.11.00.00-2, 15.13.10.00-5, 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0, 15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1, 15.33.00.00-0, 03.14.25.00-3, 03.20.00.00-3, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa mięsa i wędlin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97420,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa nabiału i przetworów mlecznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73251,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35171,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa warzyw i owoców

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28332,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa jaj

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7142,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa pieczywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ